Warto wiedzieć....

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (17.02.2017) - [...pobierz Ustawę...]

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 - Zarządzenie nr 20/2016
Organizacja roku akademickiego 2016/2017 - studenci anglojęzyczni - Zarządzenie nr 49/2016
Organizacja roku akademickiego 2017/2018- Zarządzenie nr 37/2017

 


STATUT UMP


Uchwała 73/2016 - uchwalene Statutu UMP
Załącznik nr 1 do Uchwały 73/2016
Uchwała 29/2017 - w sprawie zmian w Statucie UMP
Statut UMP - tekst jednolity

DLA STUDENTÓW

Uchwała 209/2016 - Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów


Uchwała 70/2016 - warunki i tryb rekrutacji 2017/2018

Załącznik do Uchwały nr 70/2016
Uchwała 174/2016 - zmiana uchwały 70/2016
Uchwała 198/2016 - zmiana uchwały 70/2016
Uchwała 217/2016 - zmiana uchwały 70/2016
Zarządzenie nr 32/17 - wysokości opłat związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018


Uchwała 112/2016 - wzory umów o kształcenie
Załącznik nr 1 do Uchwały 112/2016
Załącznik nr 2 do Uchwały 112/2016
Załącznik nr 3 do Uchwały 112/2016
Załącznik nr 4 do Uchwały 112/2016
Załącznik nr 5 do Uchwały 112/2016

Nowy Regulamin studiów (obowiązuje od 1.10.2017 r.)
Uchwała 52/2016 - ustalenie Regulaminu studiów

Regulamin studiów

Uchwała nr 137/2016 - zasady przenoszenia się studentów na UMP
Załącznik do Uchwały 137/2016

Uchwała nr 24/2016 - zmiana w Regulamienie Wyjazdów Erasmus+
Załącznik do Uchwały 24/2016

OPŁATY
Zarządzenie 64/2016 - opłata za powtarzanie zajęć 2016/2017

Zarządzenie 72/2016 - w sprawie opłat za studia niestacjonarne
Załącznik do zarządzenia 72/2016

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Procedura nr 2 -Zasady składania skarg i wniosków
Procedura nr 4 - Zasady podejmowania decyzji
Procedura nr 4 - aktualizacja 13.03.2017
Procedura nr 5 - Zasady przenoszenia osiągnięć
Procedura nr 6 - Warunki uzyskiwania zaliczeń przez studentów zakwalifikowanych do Programu Erasmus+

Instrukacja-Zasady postepowania w sytuacjach niepożądanych i patologicznych

DLA PRACOWNIKÓW

Zarządzenie nr 4/17 Rektora UMP - wysokość wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała 181/2016 - Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Uchwała 50/2013 - kontynuacja zatrudnienia po 70 roku życia
Uchwała 108/2016 - kontynuacja zatrudnienia po 70 roku życia
Uchwała 156/2016 - kontynuacja zatrudnienia po 70 roku życia

Uchwała 113/2016 - dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

Uchwała 114/2016 - problem konkurencji w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej

Uchwała 214/2016 - zmiana uchwały 107/2016 w sprawie wysokości pensum
Uchwała 107/2016 - wyskość pensum dydaktycznego 2016/2017


Zarządzenie 85/2016 - Regulamin organizacyjny
Załącznik do zarządzenia 85/2016

Zarządzenie 25/17 - Repozytorium Dzieł Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uchwała nr 64/2017 w sprawie ustalenia Wytcznych dla Rad Wydziałów UMP w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Uchwała nr 122/2017-2018 Rady Wydziału Lekarskiego I w sprawie zatwierdzenia liczby prac magisterskich i licencjackich w jednym roku akademickim prowadzonych przez jednego promotora

KODEKS ETYKI
Zarządzenie 92/2016 - Kodeks Etyki
Załacznik do zarządzenia 92/2016
Oświadczenie

 

UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uchwała 182/2016 - Uczeniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakosci Kształcenia
Załącznik do Uchwały 182/2016

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Ustawa o stopniach i tytule naukowym... (21.09.2016) - [...pobierz Ustawę...]

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (26.09.2016). [...pobierz Rozporządzenie...]

 Uchwała dot. minimów habilitacyjnych na WL I

Uchwała 34/2017 w sprawie uchwalenia zasad obciążania doktorantów i habilitantów kosztami wynagrodzenia promotora, recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim oraz postępowaniu habilitacyjnym

Uchwała 151/2010 - zalecane kryteria wszczęcia procedur naukowych oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego

Zarządzenie 31/17 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. karola Marcinkowskiego w Poznaniu