Kształcenie podyplomowe

Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację kandydatów
na IV edycję studiów podyplomowych

GERIATRIA Z ELEMENTAMI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Nabór trwa do 17 kwietnia 2017 r.

Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studiów

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej zostały utworzone Zarządzeniem 105/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014r i funkcjonują zgodnie z Uchwałą nr 183/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 roku.

Uruchomienie IV edycji oparte jest na Zarządzeniu Nr 8/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2017r.

Regulamin studiów podyplomowych
Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe jednostki

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej działają przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis na podstawie Uchwały 191/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2014r.

Dane kontaktowe:
Tel. 61-8738-327 email: geriatria-wl1@ump.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej dedykowane są osobom posiadającym wykształcenie wyższe licencjackie, jednolite magisterskie lub magisterskie.
 
Wymagane dokumenty:
- formularz aplikacyjny o przyjęcie na Studia Podyplomowe zgodnie z załącznikiem nr. 1  do Regulaminu
- poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych oraz zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu
-poświadczona przez Uczelnię kopia dowodu tożsamości zawierającego informację o nr PESEL Słuchacza
 
Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:
Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 55 61-245 Poznań
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów,
- zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego I,
- w przypadku nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.
Koszt uczestnictwa, terminy płatności
Opłata za udział w studiach wynosi 2.600 PLN płatne w dwóch ratach. Warunkiem udziału jest uiszczenie pierwszej raty (1.300 PLN – do dnia 12 maja 2017) przed rozpoczęciem studiów. Wpłata drugiej raty (1.300 PLN – do dnia 24 listopada 2017r).
 
Nr konta:
Podyplomowe Studium Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej edycja czwarta
 
BH w Warszawie S.A. oddział w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny Poznań, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
numer rachunku 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
tytułem 700-05-136 (imię i nazwisko)

Bardzo ważne jest aby przy przelewie podać tytuł z właściwym kodem liczbowym
Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylabus


Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 1203 godzin dydaktycznych (60 punktów ECTS), w tym 197 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1006 godz. samokształcenia. Dwa semestry obejmują 10 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 9 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3 godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cele i efekty kształcenia

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test). Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.