Nostryfikacja dyplomu lekarza

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH – Informacje na rok 2018

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 roku Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, uchylone zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

W związku z powyższym procedura nostryfikacji na Wydziale Lekarskim I zostaje ZAWIESZONA do momentu wejścia w życie aktualnego Rozporządzenia oraz dostosowania przepisów wewnętrznych do Rozporządzenia.

 

Obowiązujące przepisy: 

- art. 191 a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm./

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – zwanego dalej rozporządzeniem pobierz

- Uchwała nr 89/2015-2016 Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zasad przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą na kierunku lekarskim pobierz

- Uchwała nr 140/2016-2017 Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale nr 89/2015-2016 (pkt 4.1 programu RWL I ) Rady Wydziału Lekarskiego I UMP z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zasad przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą na kierunku lekarskim pobierz 

-Uchwała nr 393/ 2017-2018 Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 września 2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 89/2015-2016 Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zasad przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą na kierunku lekarskim  pobierz

- Zarządzenie nr 80/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia 67/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Lekarskim I pobierz

 

  1. Wniosek w języku polskim zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 19 sierpnia 2015 r w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia
  2. Oryginał dyplomu uzyskanego za granicą (do wglądu)
  3. Suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument pozwalający ocenić przebieg studiów i efekty kształcenia oraz czas trwania studiów
  4. Zaświadczenie wypełnione przez uczelnię wydającą dyplom wg załącznika nr 1 pobierz - w przypadku jeżeli osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu nie dysponuje dokumentami wymienionymi w pkt. 3

Powyższe dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (§2.4 rozporządzenia)

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego (§7 rozporządzenia)

zgodnie z Zarządzeniem nr 80/15 Rektora UMP opłata wynosi 2.695 zł, pobierana jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Kwotę należy wpłacić na nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu w terminie 7 dni od złożenia kompletu dokumentów.

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: aflorkowska@ump.edu.pl

Niewniesienie opłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu nostryfikacyjnego:

Wysokość opłaty określa Uchwała RWL I  w sprawie uzupełnienia różnic programowych poprzez zobowiązanie kandydata do przystąpienia do egzaminu oraz określenia warunków i terminów tego egzaminu.

Opłata pobierana jest niezależnie od wyniku egzaminu.

Kwotę należy wpłacić na nr konta 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  w Banku Citibank Handlowy Warszawa, Oddział w Poznaniu w terminie 7 dni od otrzymania Uchwały Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia różnic programowych poprzez zobowiązanie kandydata do przystąpienia do egzaminu oraz określenia warunków i terminów tego egzaminu.

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać skanem na adres: aflorkowska@ump.edu.pl

Niewniesienie opłaty powoduje skreślenie z listy osób przystępujących do egzaminu.

 
Sprawy procedury nostryfikacji prowadzi:

Alicja Florkowska
stanowisko: referent administracyjny
tel. 61 854 60 06
e-mail: aflorkowska@ump.edu.pl