Stopnie i tytuły naukowe

Profesura
Habilitacja
Przewody doktorskie
Nadane stopnie i tytuły naukowe
Publiczne obrony rozpraw doktorskich

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - dot. postępowań wszczętych od 25 listopada 2015 r.
[...pobierz Rozporządzenie...]

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - dot. postępowań wszczętych z dniem 1 października 2016 r.

[...pobierz Rozporządzenie...]


 

Uchwała nr 157/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zalecanych minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora  [.. pobierz..]

Uchwała nr 151/2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia zalecanych kryteriów wszczęcia procedur uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego (UM) i profesora zwyczajnego, zmienionej uchwałą nr 137/2010 z dnia 27 października 2010 roku [.. pobierz ..] 
Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 11 marca 2015 roku


Uchwała 34/2017 w sprawie uchwalenia zasad obciążania doktorantów i habilitantów kosztami wynagrodzenia promotora, recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim oraz postępowaniu habilitacyjnym


Zarządzenie 31/17 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. karola Marcinkowskiego w PoznaniuWykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego