Profesura

Warunki ustawowe dotyczące nadania tytułu profesora wynikające z USTAWY z dnia 15 września 2017 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
[...pobierz Ustawę...]

Art. 25. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji o którym mowa w art. 28 ust. 3.

Art. 26. 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, oraz:
1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane  
w postępowaniu habilitacyjnym;
2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi  
projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub  
odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub 
prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej — uczestniczyła co najmniej:
a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym  
nadaniem stopnia oraz
b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  
zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora  
w otwartym przewodzie doktorskim oraz
c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w  
przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym
- z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Art. 27.2. Czynności postępowania w sprawach o nadanie tytułu profesora kończą się uchwałami rady w przedmiocie:
1) Wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora;
2) Wyznaczenia kandydatów na recenzentów;
3) Poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora;


Art. 27.3 Rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej inna niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.

Art. 27.4 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki organizacyjnej spośród innych osób.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - dot. postępowań wszczętych od 25 listopada 2015 r.
[...pobierz Rozporządzenie...]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - dot. postępowań wszczętych z dniem 1 października 2016 r.
[...pobierz Rozporządzenie...]Wykaz dokumentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Kryteria minimalne zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesor

załącznik nr 1 zbiorcze warunki ustawowe

załącznik nr 2 ankieta

załącznik nr 3 kwestionariusz osobowy

załącznik nr 4 skrócony wniosek o nadanie tytułu

załącznik nr 5 wniosek opisowy


Dokumenty w wersji papierowej prosimy składać w opisanych segregatorach, a płyty - w opisanych kopertach.

 

 

Uchwały w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych:

 

14. dr hab. Sławomir Michalak

Uchwała RWLI z dnia 13 czerwca 2018

13. dr hab. Andrzej Pławski

Uchwała RWLI z dnia 14 marca 2018

12.dr hab. Marek Pietryga

Uchwała RWLI z dnia 14 lutego 2018

 

11. dr hab. Przemysław Mańkowski

Uchwała RWLI z dnia 14 lutego 2018

 

10.dr hab. Tomasz Kościński

Uchwała RWL I z dnia 10 stycznia 2018

 

9. dr hab. Przemysław GUZIK

Uchwała RWL I z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

8. dr hab. Grzegorz DWORACKI prof. UM

Uchwała RWL I z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

7. dr hab. Paweł BOGDAŃSKI prof. UM

Uchwała RWL I z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

6. dr hab. Jarosław KOCIĘCKI prof. UM

Uchwała RWL I z dnia 8 marca 2017 r.

 

5. dr hab. Mariusz PUSZCZEWICZ prof. UM

Uchwała RWL I UMP z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

4. dr Jerzy SZAFLARSKI

Uchwała RWL I UMP z dnia 8 czerwca 2016 r.

 

3. dr hab. Roman JANKOWSKI prof. UM

Uchwała RWL I UMP z dnia 8 czerwca 2016 r.

 

2. dr hab. Jolanta DORSZEWSKA

Uchwała RWL I UMP z dnia 8 czerwca 2016 r.

 

1. dr hab. Dariusz SZPUREK

Uchwała RWL I UMP z dnia 9 marca 2016 r.

Zobacz także