Przewody doktorskie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (§1, ust. 2, pkt. 2), do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza "propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski".

 

Poszczególne Wydziały Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia w następujących obszarach, dziedzinach i dyscyplinach:

  1. Wydział Lekarski I - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki medyczne, dyscyplina - medycyna, biologia medyczna
  2. Wydział Lekarski II - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki medyczne, dyscyplina - medycyna, stomatologia, biologia medyczna
  3. Wydział Farmaceutyczny - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki farmaceutyczne
  4. Wydział Nauk o Zdrowiu - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina - nauki medyczne, nauki o zdrowiu, dyscyplina - medycyna, biologia medyczna, nauki o zdrowiu

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego przyporządkowania tematyki rozprawy doktorskiej szczególnie w dwóch dyscyplinach - biologii medycznej i naukach o zdrowiu, informujemy, że z biologią medyczną wiążą się następujące działy: biochemia, biofizyka, biologia komórki, biotechnologia, bioinformatyka, biologia systemowa, nanobiotechnologia, tkankowa bioinżynieria materiałowa, molekularna laboratoryjna biologia medyczna, terapia molekularna, cytologia, fizjologia człowieka, fizjologia rozwoju z embriologią, fizjologia żywienia, mikrobiologia, wirusologia, parazytologia, toksykologia, immunologia, genetyka klasyczna i cytogenetyka.

Przedmiotem nauk o zdrowiu jest natomiast prowadzenie badań w obszarze szeroko rozumianych zawodów medycznych, ale z wyłączeniem lekarzy i stomatologów. Należy również pamiętać, aby do nauk o zdrowiu nie zaliczać metanauk medycznych, takich jak historia medycyny, socjologia medycyny czy psychologia medycyny.

 

UWAGA!!! Przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011 r. są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - dot. przewodów wszczętych od 25 listopada 2015 r.
[...pobierz Rozporządzenie...]

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  - dot. przewodów wszczętych z dniem 1 października 2016 r.
[...pobierz Rozporządzenie...]

Uchwała 34/2017 w sprawie uchwalenia zasad obciążania doktorantów i habilitantów kosztami wynagrodzenia promotora, recenzentów i członków komisji w przewodzie doktorskim oraz postępowaniu habilitacyjnym

Zarządzenie 31/17 w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Stopień doktora nadaje się osobie, której (art. 12.1):

1). Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2). Zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
3). Przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
4). Zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5. 

Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie (art. 12.2.):

1). Dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
2). Dyscypliny dodatkowej;
3). Obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
WARUNKI WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

•uzyskanie pozytywnej opinii Promotora. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki. 

•znaczne zaawansowanie pracy doktorskiej umożliwiające przedstawienie wstępnych wyników, świadczących o możliwości zrealizowania tematu 

•posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11 ust. 2 ustawy).

•uzyskanie zgody/pozytywnej opinii komisji bioetycznej 

•przy wszczęciu przewodu doktorskiego obejmującego zagadnienia kliniczne wskazany jest otwarty program specjalizacji albo udokumentowany roczny staż pracy w danej specjalności 

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:

1)wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie;
2)wyznaczenia recenzentów; 
3)przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
4)przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
5)nadanie stopnia doktora. (art. 14 ust.2 ustawy)

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych (art14.ust.3 ustawy)
TRYB I WARUNKI PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM:

•Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11 ust. 2 ustawy).

•Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych określanych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1 (art.13, ust. 2 ustawy).

•Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski (art. 13 ust. 5 ustawy). 

•Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim (art. 13 ust. 6 ustawy).

•W przypadku przygotowania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej można powołać drugiego promotora. (art. 20, ust. 4a ustawy). 

•W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. (art. 20, ust. 5 ustawy)

•Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników – może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art. 20, ust. 7 ustawy). 

•Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu jej podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych. (art. 13, ust. 7 ustawy). 
PROCEDURA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (§1.1. rozporządzenia)


2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz ewentualnie promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie a także określenie stopnia naukowego doktora nauk … w dyscyplinie...

3. Rada jednostki organizacyjnej powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie 
4. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej kandydat zdaje egzaminy doktorskie. (§4.1. rozporządzenia)

5. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem. (§5.1. rozporządzenia)

6. Promotor przekazuje przewodniczącemu jednostki organizacyjnej rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią. (§5.2. rozporządzenia)

- kandydat składa w Dziekanacie 5 egzemplarzy pracy doktorskiej
- oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.
- oświadczenie autora, że przedstawiona praca nie jest plagiatem, nie narusza dóbr osób trzecich i jest wolna od jakichkolwiek 
zapożyczeń wraz z oświadczeniem promotora o rzetelności przeprowadzonych badań

7. Rada jednostki organizacyjnej, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje co najmniej dwóch recenzentów. (§6.1. rozporządzenia)

8. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. (§6.2. rozporządzenia)

9. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, w formie elektronicznej. (§7 rozporządzenia)

10. Rada jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwana dalej „obroną”. (§7.1. rozporządzenia)

11.Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:
1.Rada jednostki organizacyjnej albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony;
2.Rada jednostki organizacyjnej podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. (§10. rozporządzenia)

- Po nadaniu przez RWLI stopnia naukowego doktora, doktorant ma obowiązek dostarczyć do Dziekanatu wydrukowanej SYNABY.
Wersję elektroniczną należy przesłać na adres synaba2@opi.org.pl. Program do wypełnienia SYNABY znajduje się na stronie www.opi.org.pl
- 2 x wersja wersję elektroniczną pracy doktorskiej w PDF w 1 pliku /2 egz./płyty proszę o umieszczenie w plastikowych opakowaniach,
zawierających podstawowe informacje ze strony tytułowej (autor, tytuł, uczelnia, miejsce i rok)
- oświadczenie do Głównej Biblioteki UMP /według wzoru/ zał. 3

PRZEWODY DOKTORSKIE OPARTE NA „cyklu prac"
- Uchwała Rady Wydziału z dnia 14.05.2014 r.


Uwaga - obowiązują wymienione wcześniej czynności przewodu doktorskiego kończące się w/w uchwałami Jednostki Organizacyjnej


1. Rozprawę doktorską może stanowić monotematyczny cykl publikacji spełniających następujące kryteria:

a. minimum 3 prace oryginalne, opublikowane w czasopismach obecnych w bazie Scopus lub Web of Science lub PubMed. Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch pracach, a w trzeciej - co najmniej drugim lub trzecim:
przynajmniej jedna z publikacji tworzących cykl musi mieć punktację MNiSzW równą lub wyższą niż 20 (ta z pierwszym autorstwem). Punktacja dwóch pozostałych publikacji wchodzących w cykl nie jest określona
l u b
przynajmniej jedna z publikacji tworzących cykl musi mieć punktację MNiSzW równą lub wyższą niż 15 (ta z pierwszym autorstwem), a punktacja wszystkich publikacji wchodzących w cykl wynosi przynajmniej 25 punktów.
(Ranking czasopism, dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakładce Biblioteki Głównej)

b.Cykl publikacji musi być odpowiednio zatytułowany (podanie nazwy osiągnięcia) oraz należy go uzupełnić komentarzem (nieprzekraczającym 5 - 10 stron standardowego wydruku komputerowego), w którym doktorant/doktorantka wyjaśnia problem badawczy opisany w publikacjach oraz reasumuje najważniejsze wnioski płynące z ww. prac.
Streszczenie w języku angielskim.


•Komentarz taki nie jest wymagany, jeśli doktorant opublikował pracę poglądową spójną tematycznie z cyklem przedstawionym, jako rozprawę doktorską w czasopiśmie recenzowanym (jeśli praca poglądowa napisana jest w j. angielskim, należy dołączyć streszczenie w języku polskim).
Doktorant/doktorantka jest również zobowiązany(a) do przedstawienia pisemnych oświadczeń wszystkich współautorów prac tworzących cykl o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych publikacji do potrzeb wszczęcia przewodu doktorskiego.

c.załączenie Orzeczenia (Orzeczeń) właściwych Komisji Bioetycznych, których numery zostały podane w publikacjach 

UWAGA!

Jeśli zgoda Komisji Bioetycznej różni się od tematu rozprawy doktorskiej, konieczne jest ponowne złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej w celu uzupełnienia tematu badań lub jego zmiany.

2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest współautorstwo przynajmniej jednej publikacji.

Zalecane jest, aby doktorant był w tej publikacji co najmniej drugim lub trzecim autorem.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku doktoryzowania się na podstawie cyklu publikacji, nie można pracy/prac, o których mowa powyżej, włączać do cyklu!
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

•odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej - na obronie musi być obecny promotor oraz przynajmniej jeden z wyznaczonych dwóch recenzentów

•podczas obrony doktorant przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (10min.) 

•Doktorant ustosunkowuje się do uwag recenzentów oraz odpowiada na pytania w czasie dyskusji 

•Komisja Doktorska podejmuje uchwałę ws. przyjęcia obrony oraz przygotowuje projekt uchwały ws. nadania stopnia doktora nauk medycznych, który zostaje przedstawiony Radzie Wydziału oraz ewentualnie uchwałę o wyróżnienie. 

•Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.(art.15 ust.1 ustawy)

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego /art14 ust.4.ustawy/
WYRÓŻNIENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Rada Wydziału, na wniosek komisji doktorskiej, może podjąć uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej. 
Wyróżnienie przysługuje oryginalnym pracom doktorskim o wysokiej wartości naukowej, o zbieżnych propozycjach obu recenzentów oraz uzyskanej publikacji w w czasopiśmie recenzowanym /posiadającym IF/ zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Zalecenia dotyczące redakcji rozprawy doktorskiej

 

Załącznik 1 (dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego)

Załącznik 2a (wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego)

Załącznik 2b (opinia o kandydacie do stopnia doktora n. med.)

Załącznik 2c (oświadczenie o wykonywaniu badań)

Załącznik 2d (założenia i metodyka pracy doktorskiej)

Załącznik 3a (opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej)

Załącznik 3 b (opinia promotora dotycząca rozprawy doktorskiej z cyklu prac)

Załącznik 4 (oświadczenie do Biblioteki UMP)

Załacznik 5 (oświadczenie dot. praw autorskich)

Załączenik 6 (slajdy do wszczęcia przewodu doktorskiego)

Zobacz także