Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia został powołany przez Dziekana WL I i zgodnie z §8  załącznika do Uchwały Senatu nr 182/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, do jego zadań należy:

1) przegląd i analiza programów nauczania pod kątem ich zgodności z realizowaną koncepcją kształcenia,
2) analiza badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia i skuteczności osiagania zakładanych efektów kształcenia, przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz interesariuszy zewnętrznych,
3) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych z uwzględnienim ich zgodności z założonymi efektami kształcenia oraz stosowaności wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych do ich realizacji,
4) opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań jakości i efektów kształcenia,
5) wdrażanie opracowanych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
6) koordynowanie prawidłowego funkcjonowania opracowanych procedur weryfikacji osiągania efektów kształcenia oraz ich analiza,
7) analizowanie i publikowanie, co najmniej raz do roku na stronie www Uniwersytetu, wyników oceny jakości kształcenia oraz efektów kształcenia,
8) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale,
9) przedstawianie Radzie Wydziału oraz Uczelnianemu Zespołowi Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia na wydziale,
10) analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów, w tym stosowanych kryteriów i procedur.

__________________________________________________________________________________________

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca: 
Dr hab. Ewa Wysocka

Sekretarz:
             
Dr n. med. Anna Miczke

Członkowie:
prof. dr hab. Paweł Bogdański         
Dr n. roln. Sławomira Drzymała-Czyż
Dr hab. Katarzyna Derwich
Dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna
Dr hab. Krzysztof Katulski
Dr hab. Maria Litwiniuk
Dr hab. Radosław Mądry
Dr Iwona Rospond- Kubiak
Prof. dr hab. Jan Sikora
Dr hab. Małgorzata Szczepańska
Dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz

Członkowie Rady Programowej:
Dr hab. Małgorzata Leszczyńska
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorwoska-Tobis
Dr Emilia Korek

Członkowie Rady Pedagogicznej:
Dr hab. Monika Derda
Dr hab. Jerzy Harasymczuk
Dr hab. Rafał Moszyński
Dr Monika Szulińska

Przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów:           
Mgr Ewelina Olech

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:
Jonasz Troszka
Filip Moskwa
Aleksandra Jarosz
Joanna Krasińska

Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych:
Dr n. med. Krzysztof Kord
el
dr Jakub Rzeźnik
dr Wojciech Romanowski

 

__________________________________________________________________________________________

Informacje podstawowe:

____________________________________________________________________________________________

 

Harmonogram hospitacji 2018/2019: tutaj